سپتامبر 2017

08

مهر'96

mourning

mourning N /ˈmɔːrnɪŋ/ /مُرنینگ/ سوگواری syn:grief The government announced a day of national mourning for the victims. دولت یک روز …

مشاهده

07

مهر'96

Abrupt

abrupt adj /əˈbrʌpt/ /اِبراپت/ ناگهانی،تند حواسم نبود یهو آب رو پتو ریخت و زنم باهام برخوردتندی کرد? Syn: sudden abrupt …

مشاهده

04

مهر'96

unanimous

Unanimous adj /juˈnænɪməs/ ? متفق القول /یونَنیمس/ Syn:Compelet agreement Unanimous agreement must be reached for this plan یک توافق یک …

مشاهده

31

شهر'96

parsimonious

parsimonious /ˌpɑːrsəˈmoʊniəs/ adjective /پارسِمُنیِس/ خسیس این پارسامونس(با لهجه اصفهانی) خیلی خسیسِس! ?She’s too parsimonious to heat the house properly گوش …

مشاهده

30

شهر'96

cobbler

cobbler /ˈkɑːblər/ noun /کابلِر/ کفاش، پینه دوز توی کابل کابلر زیاده. کفاش زیاده! وویس پایین رو گوش بده تا برای …

مشاهده

30

شهر'96

fruitless

Fruitless تلفظ:/فوروتلِس/ معنی: بی حاصل، بی ثمر The story about a fruitless tree. ?A fruitless effort= تلاش بی ثمر فایل …

مشاهده

29

شهر'96

interminable

interminable /inˈteːrmənəbəl/ adjective ❗️Syn:endless An interminable speech/wait/discussion یک سخنرانی/صبر/بحث خسته کننده با گوش دادن به وویس زیرقول میدم هیچوقت این …

مشاهده

29

شهر'96

pique

Pique /piːk/ تلفظ:/پیک/ معنی: آزردن، رنجش Pique stormed out in a fit of pique اگه میخوای این لغت رو هیچوقت …

مشاهده

29

شهر'96

stupor

Stupor /ˈstuːpər/ تلفظ: /ستوپِر/ معنی: گیجی، بی حسی Syn: daze /دِیز/ چجوری این لغت از مجموعه لغات۱۱۰۰ رو حفظ بشیم؟! …

مشاهده

28

شهر'96

drudgery

Drudgery N /ˈdrʌdʒəri/ /دراجری/ کارسخت درود بر جری ?Syn:labour She does her homework on Fridays to save herself from the …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است