آموزشگاه زبان اصفهان

07

تیر'97

ممدی این پایس!! آموزش کدینگ لغت impious / فیلم

Impious adj /ɪmˈpaɪəs/ or /ˈɪmpiəs/ /ایمپایس/ /ایمپیِس/ ناپرهیزکار ، بی دین ، خدا نشناس Opp:pious syn: ungodly an impious crime …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است