تحسین کردن

09

مهر'96

acclaim

acclaim v /əˈkleɪm/ /اِکلِیم/ تحسین کردن،تقدیرکردن The work was acclaimed as a masterpiece ازاین کاربه عنوان یک شاهکارتقدیر شده است …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است