تعیین سطح رایگان زبان انگلیسی

13

مهر'97

آزمون عمومی تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح انگلیسی حاضر آزمون استانداری است که توسط دانشگاه کمبریج طراحی شده است. این آزمون تعیین سطح شامل ۲۵ …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است