درس اول لغات ضروری تافل

 

لغت اول: abroad


abroad

adv/əˈbrɔːd/
/ابراد/
خارج از کشور، بیرون
عه برادرت کی رفت خارج؟!!!!
syn: outside

to be/go/travel/live abroad
خارج بودن/رفتن/سفر کردن/زندگی کردن
She worked abroad for a year.
او برای یک سال در خارج کار کرد.
He was famous, both at home and abroad
مشهور بود. هم در کشور خودش و هم در کشورهای خارجی.
For a holiday abroad you need a valid passport.
برای یک تعطیلات در خارج شما نیاز به یک پاسپورت معتبر دارید.

I’m going abroad to find my true vocation
من میرم خارج تا شغل مناسبم رو پیدا کنم.


دانلود فایل صوتی

لغت دوم: abrupt


abrupt

adj /əˈbrʌpt/
/اِبراپت/
ناگهانی،تند
حواسم نبود یهو آب رو پتو ریخت و زنم باهام برخوردتندی کرد
Syn: sudden

abrupt manner رفتار زننده
abrupt change تغییر ناگهانی


دانلود فایل صوتی

لغت سوم: acceptable

acceptable

adj /əkˈseptəbl/
/اکسپتبل/
قابل قبول

accept v
acceptably adv
acceptability n
accepting adj

syn: permissible

Children must learn socially acceptable behavior.
کودکان باید رفتارهایی که از نظر جامعه قابل قبول است را یاد بگیرند

This idea was acceptable to everyone
این ایده از نظر همه قابل قبول بود.


دانلود فایل صوتی

لغت چهارم acclaim


acclaim

n v /əˈkleɪm/
/اِکلِیم/
تحسین کردن،تقدیرکردن

syn: praise

The work was acclaimed as a masterpiece

ازاین کاربه عنوان یک شاهکارتقدیر شده است

a highly acclaimed performance

یک عملکردبسیارتحسین شده

Leonardo Di Caprio earned acclaim abroad as an actor

لئوناردو دی کاپریو به عنوان بازیگر در خارج مورد تحسین قرار گرفت


دانلود فایل صوتی

لغت پنجم: adverse


Adverse

adj /ˈædvɜːrs/
/اَدوِرس/
نامطلبوب
Syn: unfavourable

Opp: favorable

adversity n بدبختی و فلاکت

adversary n دشمن، مخالف

این شرایط نامطلبوب تقصیر داورس.

Adverse weather conditions made it difficult to play the game.

شرایط نامطلوب آب و هوایی انجام بازی را مشکل کرد.

It adversely affected their business

 به طور نامطلبوب تجارتشان را تحت تاثیر قرار داد


دانلود فایل صوتی

لغت ششم: aspect


aspect

 n/ˈæspekt/اسپکت

جنبه

جنبه داشته باش دیگه. اسپکت خوب نبود

syn: facet

The book aims to cover all aspects of city life.

این کتاب هدفش پوشش دادن تمام جنبه های زندگی شهری است.

the most important aspect of the debate

مهمترین جتبه مناظره


دانلود فایل صوتی
مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است